Raporti "Freedom of Information" 2016

Lëvizja MJAFT!  ka publikuar raportin për Transarencën e Institucioneve Publike për vitin 2016, si një vazhdimësi e përpjekjeve të saj të hershme për të bërë qasjen me ligjin e informimit, lirinë e filozofinë e informacionit dhe pjesëmarrjen e publikut në vendim-marrje, për t’u zbatuar nga institucionet publike dhe përdorur gjerësisht nga qytetarët, organizatat, media dhe aktorë të tjerë të interesuar. Raporti gjithashtu përmban dhe monitorimin e ligjit për Njoftim dhe Konsultim Publik i miratuar në vitin 2014 nga Kuvendi. Raporti ka të dhëna sasiore dhe cilësore për transparencën e institucioneve publike.